images/logo-full.png

Phonak Binaural Voice Stream Technology

عملکرد فناوري

Naida CI Q70 به کاربر اجازه دسترسي به فناوري Binaural Voicestream را میدهد.از جمله آن میتوان به Ultra Zoom ، Duo Phone ، Quicksync ، Zoom Control اشاره کرد. اين ويژگي‌هاي برنامه پذیر توسط متخصص ادیولوژیست در نرم‌افزارsound wave تنظيم مي شود.

Ultra Zoom

زوم کردن بر روی صداي افرادي که روبه روي شما هستند، در حالي که نويزهاي اطراف را کاهش مي‌دهد.

Duo Phone

به کاربران کاشت دوطرفه اين توانايي را مي‌دهد تا مکالمات تلفني را در هر گوش به طور همزمان بشنوند و نويزهاي اطراف را کاهش میدهد. با گذاشتن تلفن بر روي يک گوش، مکالمه به صورت اتوماتيک به گوش ديگر منتقل مي‌شود و به شنونده بهترين تجربه ممکن شنيداري را مي‌دهد.

 

 

Quick sync

اين ويژگي‌ اجازه تنظيمات راحت، فوري، همزمان در شدت صدا و تنظيمات برنامه به هردو پردازشگرNadia Cl را مي‌دهد. به افرادي که کاشت دوطرفه شده اند اين توانايي را مي‌دهد تا پردازشگر‌هاي صدا را فقط با يک تماس کنترل کنند.

 

 

Zoom control

بر روی صدای گوينده سمت چپ يا راست تمرکز مي‌کند وقتي که نمي توانيد با وی روبه رو باشيد، مانند زماني که در ماشين رانندگي مي‌کنيد.

توجه: Ultrazoom صداهايي که در مقابل دريافت کننده نيست را کاهش مي‌دهد.

Ultra zoom را در حالتیکه از پردازشگر بصورت خارج از گوش استفاده میکنید ، مورد استفاده قرار ندهید.

Top